Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1089/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2012-12-18

Sygnatura akt I Ns 1089/12

POSTANOWIENIE

Jelenia Góra, dnia 18-12-2012 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

PrzewodniczącySSR Paweł Siwek

ProtokolantMarcin Szczypiński

po rozpoznaniu w dniu 18-12-2012 r. w Jeleniej Górze na rozprawie sprawy

z wniosku A. L.

przy udziale N. B., (...) S.A. w W.

o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po K. L.

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 lipca 2012 r. wnioskodawczyni A. L.wniosła o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku z dnia 29 listopada 2011 r., przez stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu (...) r. w J. K. L.na podstawie ustawy w części po ½ z dobrodziejstwem inwentarza nabyły A. L.i N. B..

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podniosła, iż w dniu 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze stwierdził, że spadek po K. L. na podstawie ustawy nabyły po ½ A. L. i N. B..

A. L.urodziła się w dniu (...) r. i w dacie śmierci ojca nie była pełnoletnia.

Żadna z w/w spadkobierczyń nie brała udziału w postępowaniu spadkowym i nie złożyła żadnego oświadczenia spadkowego w trybie art. 1015 k.p.c.

Powyższy fakt w stosunku do osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletniej) skutkuje z mocy prawa przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W stosunku do wnioskodawczyni w dniu 19 sierpnia 2011 r. wydano postanowienie o wezwaniu do udziału w sprawie w trybie art. 510 § 2 k.p.c., które usiłowano doręczyć w dniu 03 listopada 2011 r. na jej adres (...)ul. (...). Jednakże co najmniej od dnia 13 maja 2011 r. wnioskodawczyni nie zamieszkiwała pod w/w adresem ponieważ mieszkanie zostało sprzedane i przebywała za granicą.

Mając więc na uwadze z jednej strony skutki z art. 1015 § 2 k.p.c. w stosunku do A. L. w zakresie nabycia przez nią spadku, a z drugiej fakt iż bez własnej winy nie brała ona udziału w postępowaniu spadkowym po ojcu, wniosek o zmianę wydanego postanowienia spadkowego jest zasadny.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania (...) S.A. w W.wniosła o oddalenie wniosku.

W uzasadnieniu swojego stanowiska uczestnik postępowania zarzucił, iż w trybie art. 679 k.p.c. można domagać się zmiany prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku jedynie w przypadku kwestionowania, że osoba która uzyskała stwierdzenia nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. W ocenie uczestnika postępowania żądanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez stwierdzenie jego nabycia z dobrodziejstwem inwentarza wykracza poza zakres określony w art. 679 k.p.c.

Równocześnie zdaniem uczestnika postępowania A. L. wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia oprzeć może jedynie na podstawie na którą nie mogła się powołać w toku postępowania. Brak pełnoletności do takich nie należy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. L.zmarł w dniu (...) r.

(Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu K. L. k. 4 akt sprawy I Ns 728/10)

Córką K. L. jest A. L. urodzona w dniu (...)

(Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia A. L. k. 26 akt sprawy I Ns 728/10)

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 728/10, stwierdził że spadek po K. L.zmarłym dnia (...)r. w J., ostatnio zamieszkałym w J., na podstawie ustawy nabyły córki spadkodawcy A. L.i N. G.po ½ części spadku każda z nich.

(Dowód: - postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29.11.2011 r., sygn. akt I Ns 728/10, k. 80 akt sprawy I Ns 728/10)

Sąd zważył co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Na wstępie należało wskazać, iż wnioskodawczyni domagała się zmiany prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2011 r., wydanego w sprawie I Ns 728/10, przez dodatnie określenia że spadek został nabyty z dobrodziejstwem inwentarza.

Uwzględniając treść wniosku sformułowanego przez zawodowego pełnomocnika, wniosek oparty był na art. 679 k.p.c., co wprost potwierdza uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie złożone przez wnioskodawczynię w dniu 22 października 2012 r. (k. 23).

Biorąc to pod uwagę trzeba było zauważyć, iż na mocy art. 679 § 1 k.p.c. dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

A zatem, na co już wskazywano postanowieniu o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie z dnia 30 listopada 2012 r., przepis ten dotyczy włącznie sytuacji kiedy na skutek przeprowadzonych dowodów miałoby dojść do zmiany postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku w ten sposób, że osoba która pierwotnie została wskazana jako spadkobierca traci ten przymiot lub też udział w spadku takiej osoby zostaje ustalony w innej wysokości niż wynika to z wcześniej wydanego postanowienia.

Tym samym żądanie w tym postępowaniu, w oparciu o art. 679 k.p.c., zamiany prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2011 r., wydanego w sprawie I Ns 728/10, przez dodatnie określenia że spadek został nabyty przez spadkodawczynie z dobrodziejstwem inwentarza, należało uznać za bezzasadne.

Oczywiście można było rozważać, biorąc pod uwagę że w uzasadnieniu swojego wniosku de facto wnioskodawczyni podniosła zarzut naruszenia prawa do obrony, czy w kontekście art. 524 § 1 k.p.c. który wyklucza możliwość wznowienia postępowania w przypadku jeżeli postanowienie kończące postępowanie może być zmienione lub uchylone (a takim przepisem wykluczającym wznowienie postępowania jest art. 679 k.p.c.), nie należałoby dokonać rozszerzającej wykładni art. 679 k.p.c. w taki sposób, że oprócz możliwości żądania w ramach tego przepisu zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku ze względu na wadliwe ustalenie spadkobiercy lub udziałów w spadku, obejmuje on również możliwości ustalenia że spadkobiercy nabyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza (zwłaszcza jeżeli podnosi się tak fundamentalny zarzut jak pozbawienie prawa do obrony – czyli zarzut nieważności postępowania).

Jednakże Sąd Rejonowy taką interpretację art. 679 k.p.c. odrzucił.

Jak się bowiem wskazuje w orzecznictwie zakaz wznowienia postępowania zawarty w art. 524 § 1 k.p.c. dotyczy jedynie pokrywającej się podstawy wznowienia, a w konsekwencji, wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest wyłączone jedynie w takim zakresie, w jakim dopuszczalna jest na podstawie art. 679 k.p.c. zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., III CZ 63/09, Lex nr 551126; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r., III CK 144/02, Lex nr 488994).

A zatem nie jest wykluczona możliwości złożenia skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, o ile wnioskodawca podnosi inne zarzuty niż wadliwe ustalenie spadkobiercy lub udziałów spadkobierców w spadku.

I dlatego też orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data wytworzenia informacji: